ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

از آنجا که دانش فنی جزء داراییهای فکری بوده و از ارزش غیر ملموس برخوردار است، تبدیل کردن ارزش غیر ملموس آن به صورت ملموس و بیان آن به زبان پولی، هدف اصلی و همچنین یکی از چالش های عمده در ارزش‌گذاری فناوری میباشد. هر چند قیمت نهایی یک ”بسته فناوری“ در پشت میز مذاکره تعیین می‌شود و بستگی به مهارت های مذاکره و قدرت چانهزنی بازاریابان فناوری دارد، اما آشنایی با رویکردها و روش‌های مختلف ارزش‌گذاری میتواند مبنایی برای شروع و هدایت مذاکرات فراهم نماید.

رویکردها و روشهای متنوعی تاکنون برای ارزشگذاری فناوری معرفی و به کار گرفته شدهاند. بسیاری از این روشها به منظور از بین بردن محدودیتهای موجود در روشهای قبلی و توسعه روشی دقیقتر و در عین حال عملی تر و ساده تر طراحی و معرفی شدهاند. در تحقیقی که در سال ۱۹۷۵ بر روی تأمین‌کنندگان و دریافت-کنندگان فناوری انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که قیمت اولین منبع اختلاف بین آن‌هاست.

بر همین اساس شرکت سنجش فناوری خاورمیانه بر آن شد تا در کنار سایر خدمات خود و به منظور رفع نیاز شرکتهای دانش بنیان در پروژه های انتقال فناوری خدمات ارزشگذاری و قیمت گذاری را در سبد خدمات خود بیفزاید.

تاکنون بیش از شش شرکت فناور و دانش بنیان از خدمات ارزشگذاری دانش فنی این شرکت استفاده کرده اند.

کلیدواژه خود را وارد کنید