پژوهش در حوزه فناوری و نوآوری

پژوهش در حوزه فناوری و نوآوری

پژوهش در حوزه فناوری و نوآوری

طی سال های اخیر به دلیل توجه روزافزون به ارتقای توسعه علمی و فناوری کشور و هماهنگی بین بخشی در حوزه های علمی، فناوری وتحقیقاتی کشور و اختصاص توجه ویژه به بحث پژوهش در راستای تحقق اولویت-های کشور، مطالعات تطبیقی بسیاری انجام شده است تا از انحرافات احتمالی جلوگیری کرده و برای عدم تحقق اهداف در مراکز خصوصی و همچنین سازمان های دولتی آسیب شناسی و راهکار ارایه نماید. به همین منظور طراحی، برنامه ریزی و ساماندهی طرح‌های پژوهشی که در بخش¬های مختلف، زمینه ساز تحرک دراز مدت و پیشرفت و توسعه پایدار علم و فناوری در کشور خواهد بود از دیگر حوزه های فعالیت این شرکت می-باشد که تا کنون ده ها طرح پژوهشی را به سفارش سازمان¬های ذیل انجام داده است:

–           معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

–           پارک فناوری پردیس

–           سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

–           شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

 

تجربه موفق:

طراحی مفهومی پلتفرم مالی کسب و کارهای نوپا (لاوک) در سال ۱۳۹۵، کارفرما: پارک فناوری پردیس

Enter your keyword