برگزاری کارگاه آموزشی (در حوزه مدیریت کسب و کار)

برگزاری کارگاه آموزشی (در حوزه مدیریت کسب و کار)

برگزاری کارگاه آموزشی (در حوزه مدیریت کسب و کار)

توجه خاصی که طی دهه اخیر در جهان به نیروی انسانی فعال در صنایع مختلف شده است، حاکی نقش موثر این بخش از منابع در اقتصاد و جامعه است بنابراین با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیق آن در مسائل اجتماعی و اقتصادی و همچنین نیاز سازمان¬ها به افرادی متخصص در هر جایگاه شغلی، ضرورت توجه بیشتر به تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان ابزاری مهم در ارتقا کیفیت خدمات، محصولات و ابداع و نوآوری هر صنعت ایجاد شد. به همین منظور راهی که مناسب¬ترین شیوه¬ی تحقق این امر است، دوره¬های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و بعضا بلندمدتی است که برای رده¬های شغلی مختلف طراحی شده است.

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه در راستای تحقق رسالت خویش و پاسخگویی به نیاز متقاضیان متعدد و با بهره گیری از اساتید مسلط بر ابعاد کاربردی و نظری فضای کسب و کار اهدفی چون:

  • ایجاد تحول در بخش¬های تخصصی و همچنین ارتقای دانش،
  • بینش و مهارت مدیران و کارشناسان سازمان¬ها،

اقدام به برگزاری دوره¬های آموزشی کوتاه¬مدت و بلند مدت در سطوح مقدماتی و تکمیلی نموده است.

 

تجربه موفق:

برگزاری دوره¬های آموزشی کارکنان و شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس ، از مهر ماه ۱۳۹۵ در محل پارک فناوری پردیس

کلیدواژه خود را وارد کنید