ارزیابی تسهیلات مالی

شامل:

  • ازیابی تسهیلات (نمونه سازی، تولید صنعتی، سرمایه در گردش)
  • ارزیابی لیزینگ و استصناع
  • ارزیایی ضمانت نامه
  • سرمایه گذاری
  • تعیین حد اعتباری
  • نظارت