از آنجا كه دانش فني جزء داراييهاي فکری بوده و از ارزش غیر ملموس برخوردار است، تبديل كردن ارزش غیر ملموس آن به صورت ملموس و بيان آن به زبان پولي، هدف اصلي و همچنین یکی از چالش­های عمده در ارزش‌گذاری فناوری ميباشد. هر چند قيمت نهايي يك ”بستة فناوري“ در پشت ميز مذاكره تعيين می‌شود و بستگي به مهارتهاي مذاكره و قدرت چانهزني بازاريابان فناوری دارد، اما آشنايي با رويكردها و روش‌های مختلف ارزش‌گذاری ميتواند مبنايي براي شروع و هدايت مذاكرات فراهم نمايد.

رویکردها و روشهای متنوعی تاکنون برای ارزشگذاری فناوری معرفی و به کار گرفته شدهاند. بسیاری از این روشها به منظور از بین بردن محدودیتهای موجود در روشهای قبلی و توسعه روشی دقیقتر و در عین حال عملی­تر و سادهتر طراحی و معرفی شدهاند. در تحقیقی که در سال 1975 بر روی تأمین‌کنندگان و دریافت­کنندگان فناوری انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که قیمت اولین منبع اختلاف بین آن‌هاست.

بر همین اساس شرکت سنجش فناوری خاورمیانه بر آن شد تا در کنار سایر خدمات خود و به منظور رفع نیاز شرکتهای دانش­بنیان در پروژه­های انتقال فناوری خدمات ارزشگذاری و قیمت­گذاری را در سبد خدمات خود بیفزاید.

تاکنون بیش از 15  شرکت فناور و دانش­بنیان از خدمات ارزشگذاری دانش فنی این شرکت استفاده کرده­اند.

این خدمت می­تواند شامل موارد زیر گردد:

  • تعیین ارزش دارایی های فکری
  • تدوین استراتژی های انتقال فناوری
  • انجام مذاکرات انتقال فناوری
  • تنظیم قراردادهای انتقال فناوری
  • نظارت بر حسن اجرای انتقال فناوری