منتورینگ صادرات

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه با همکاری مرکز تعاملات بین الملل و فناوری، صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری و کریدور صادرات در جهت شتابدهی به رشد و توسعه صادرات دانش­بنیان نقش یک هاب تسهیل­گر را ایفا می­کند. همه­ی شرکت­های دانش بنیان که در راستی آزمایی شرکت سنجش، توانایی و ظرفیت صادراتیشان چه از لحاظ مالی و چه بازار مناسب مورد تایید واقع شود با راهنمایی و معرفی جهت توانمندسازی دانشی و مالی با معرفی به مراکز فوق الذکر و همچنین معرفی به کارگزاران مورد تایید معاونت علمی جهت توانمندسازی در کشور مقصد در مسیر رشد و توسعه صادراتی نقش تسهیلگری را برای شرکت­ها دانش بنیان و فعالان حوزه صادرات دانش بنیان ایفا می­کند.

single_project