خدمت توسعه مدیریت

کارگاه

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه با تکیه بر دانش استراتژی های موجود جهانی و با مطالعه موردی بیش از دویست طرح مختلف در حوزه های متنوع شتابدهنده ها.

service title متن جایگزین عکس

مراحل دریافت خدمت

۳

انجام تست های ارزیابی

شتابدهنده ها به عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم نوآوری دارای نقش کلیدی در پرورش و بلوغ ایده ها و هسته های نوآور دارند. با توجه به ای

۲

تزریق بودجه

شتابدهنده ها به عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم نوآوری دارای نقش کلیدی در پرورش و بلوغ ایده ها و هسته های نوآور دارند. با توجه به ای

۱

آنالیز کسب و کار

شتابدهنده ها به عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم نوآوری دارای نقش کلیدی در پرورش و بلوغ ایده ها و هسته های نوآور دارند. با توجه به ای

این خدمت چه کمکی به شما می کند

دریافت این خدمت

شما می توانید جهت برقراری ارتباط و تعیین جلسه برای دریافت این خدمت، از طریق راه های ارتباطی باما تماس بگیرید.

تماس با ما