خدمت ارزیابی

ارزیابی تسهیلات

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه با تکیه بر دانش استراتژی های موجود جهانی و با مطالعه موردی بیش از دویست طرح مختلف در حوزه های متنوع شتابدهنده ها.

service title متن جایگزین عکس

مراحل دریافت خدمت

۳

انجام تست های ارزیابی

شتابدهنده ها به عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم نوآوری دارای نقش کلیدی در پرورش و بلوغ ایده ها و هسته های نوآور دارند. با توجه به ای

۲

تزریق بودجه

شتابدهنده ها به عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم نوآوری دارای نقش کلیدی در پرورش و بلوغ ایده ها و هسته های نوآور دارند. با توجه به ای

۱

آنالیز کسب و کار

شتابدهنده ها به عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم نوآوری دارای نقش کلیدی در پرورش و بلوغ ایده ها و هسته های نوآور دارند. با توجه به ای

این خدمت چه کمکی به شما می کند

افزایــــش اعتبار در بازار

فرآیند ارزیابی شتابدهنده ها در این شرکت با بررسی اطلاعات اولیه شتابدهنده آغاز شده و با بررسی توانمندی.

دریافت این خدمت

شما می توانید جهت برقراری ارتباط و تعیین جلسه برای دریافت این خدمت، از طریق راه های ارتباطی باما تماس بگیرید.

تماس با ما