ارزیابی و رتبه بندی بنگاه­های اقتصادی

گسترش بازارهای مالی و وابستگی روزافزون فعالیت اقتصادی به تامین منابع مالی از طریق بازار پول و سرمایه، ضرورت بررسی و رتبه‌بندی عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها با بهره‌گیری از شاخص‌های علمی و با اتکا به ابزار و شاخص‌های علمی، میزان ظرفیت و پتانسیل‌های بالقوه و توانایی‌های بالفعل بنگاه‌ها را به منظور ارائه تصویر روشن و بی‌طرفانه با حفظ محرمانگی اطلاعات مالی ایشان، از وضعیت موجود بنگاه‌ها برای تأمین کنندگان منابع مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را به امری حیاتی تبدیل کرده است. همچنین رتبه­بندی بنگاه­ها اهرمی است که صاحبان کسب و کار، جایگاه و فاصله خود را در بین شرکت­های همگن احصا کرده و نسبت به شناخت نقاط ضعف و قدرت خود و رفع و ارتقای آن اقدام کنند تا امکان رقابت سالم در یک محیط اقتصادی و علمی را ایجاد کنند.
شرکت سنجش تلاش دارد تا با بهره­گیری از روش­های اصولی و ساختاری منسجم و مدون، مراحل اعتبار سنجی بنگاه­های اقتصادی را به منظور بهبود وضعیت موجود و توسعه بازار شفاف و منصفانه تا تحقق یک نظام خود کنترلی برای صاحبان کسب وکار و همچنین کاهش ریسک سرمایه­گذاران و موسسات تأمین مالی در جامعه به انجام رساند.

single_project