مدیریت، برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه

با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنايع درکشورو افزايش تدريجی طرح­های عمرانی و صنعتی جديد، برنامه ريزی و مديريت پروژه صحيح در اين بخش­ها از ارکان ضروری به حساب می آید.
از آنجا که مديريت پروژه فرآيندی است که با بهره­گیری از سه ابزار برنامه­ریزی، اجرا و نظارت باعث می­شود تا پروژه در دوره حيات خويش از آسانترين و با صرفه ترين راه به نتيجه مطلوب دست یابد و موفقیت اجرای پروژه­ها نیاز به رویکردی سیستماتیک دارد، ضرورت طراحي، برنامه ريزي و کنترل پروژه­هایی كه در بخش­هاي مختلف، زمينه ساز تحرك، پيشرفت و توسعه پايدار علم و فناوري در كشور خواهد بود تا هر پروژه در چهارچوب زمانی و هزینه­ای تعیین شده حرکت کرده و به اتمام رسیده و نتیجه مطلوب حاصل شود. به دلیل همین اهمیت است که شرکت سنجش در زمره فعالیت­های خود به مدیریت، برنامه­ریزی، نظارت و کنترل پروژه توجه­ای ویژه داشته است. این شرکت به واسطه یک برنامه­ریزی قوی و همچنین نظارت و کنترلی که با نیروهای متخصص خویش در هر پروژه خواهد داشت، با حفظ مسیر استراتژیک شرکت ها به پیشبرد اهداف سازمان­ها و شرکت­ها می­پردازد.

single_project