برنامه ریزی استراتژیک
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
دسته بندی : برچسب ها :

یک برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی برنامه های استراتژیک سازمان را طراحی می کنند. در واقع  برنامه استراتژیک، بستر یا چارچوبی است برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات تا منجر به تحقق نتایج مشخص و برنامه ریزی شده گردند. چنین چارچوبی دارای هفت عنصر مأموریت سازمان، تحلیل استراتژیک، استراتژی، اهداف بلند مدت، برنامه های تلفیقی، پیش بینی های مالی و خلاصه اجرایی خواهد بود.

اگرچه هریک از این عناصر به طور مستقل و جدا توسعه و تکامل می یابد، ولی بین آنها یک ارتباط درونی نیز وجود دارد. آنها بر روی هم ابزار مدیریتی مهمی را تشکیل می دهند که با استفاده از آن می توان ماهیت و مفهوم اصلی سازمان، جهت گیری کلان یا استراتژی مناسب و نقشه راهنمای لازم برای پیاده سازی استراتژی اتخاذ شده و دستیابی به نتایج بلند مدت را نیز تعیین کرد و به مخاطبان و ذی نفعانی که میزان استقرار استراتژی سازمان یا شرکت برای ایشان مهم است ارایه نمود.

شرکت سنجش با تمرکز بر ضرورت لزوم توجه به این مورد در خدمات خود سعی نموده است تا به نحوی شایسته شرکت ها یا سازمان ها را در این امر همراهی و هدایت نماید.