صندوق صحا

صندوق حما‌یت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی- سهامی خاص) وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی ۱۰۰% دولتی است که قانون آن در سال ۱۳۷۵ تصویب و اساسنامه آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید. مجمع عمومی صندوق متشکل از وزراء صنعت، معدن و تجارت (رییس مجمع عمومی) – ارتباطات و فناوری اطلاعات – امور اقتصادی و دارایی- علوم، تحقیقات و فناوری – دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.

سرمایه اولیه صندوق ۵۰ میلیارد ریال بوده و با اصلاح اساسنامه در سال ۱۳۸۲ به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. نخستین اعضای هیئت مدیره صندوق در سال ۱۳۷۷ با حکم رییس محترم مجمع عمومی منصوب و صندوق فعالیت خود را آغاز نمود.

در حال حاضر دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است