بنیاد ملی نخبگان

این سازمان با هدف برنامه‌ریزی وسیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به‌کارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشوردرافق ۱۴۰۴ تأسیس گردیده است.

در حال حاضر دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است