روز دوشنبه ۲۹ دی ۹۹

مدیر شدن یا مدیر ماندن، مسئله ای در طول زمان

شتابدهنده ها به عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم نوآوری دارای نقش کلیدی در پرورش و بلوغ ایده ها و هسته های نوآور دارن.
با توجه به این نقش کلیدی لزوم وجود یک استاندارد برای فرآیند شتابدهی و یک نهاد ناظر متخصص مسلط بر انواع استراتژی های شتابدهی غیر قابل انکار است.
شرکت سنجش فناوری خاورمیانه با تکیه بر دانش استراتژی های موجود جهانی و با مطالعه موردی بیش از دویست طرح مختلف در حوزه های متنوع شتابدهنده ها موفق به تجمیع دانش تکمیلی در این حوزه شده و در راستای ایجاد استاندارد فوق به عنوان همکار مرکز شتابدهی نوآوری ایران توانسته نقش جدی و اثرگذار در راستای اعتلای اکوسیستم نوآوری ایران داشته باشد و این فرآیند بدلیل پویایی هر روز تخصصی تر و چابک تر میشود.

فرآیند ارزیابی شتابدهنده ها در این شرکت با بررسی اطلاعات اولیه شتابدهنده آغاز شده و با بررسی توانمندی های شتابدهنده متقاضی مجوز بصورت مشاور در کنار شتابدهنده قرار گرفته و تلاش بر استاندارد سازی شتابدهنده آغاز میشود.
پس از بررسی دقیق طرح اولیه شتابدهنده جلسات کارشناسی اختصاصی با خصوصیات منحصر به فرد شتابدهنده برگزار و مشاوره های فنی کسب و کاری و تخصصی فنی به شتابدهنده ارائه میشود تا به استاندارد مدنظر نزدیک تر شود.
این استاندارد سازی در ادامه با بررسی مستندات شتابدهنده و بازدید از فضای عملیاتی شتابدهنده ادامه خواهد یافت تا نهایتا منجر به اخذ سطح استانداردی خواهد شد تا بقای شتابدهنده بر اساس طرح تضمین شود.
در نهایت طرح کارشناسی شده توسط شرکت سنجش فناوری خاورمیانه در کمیته عالی صدور مجوز مرکز شتابدهی نوآوری ایران ارائه و دفاع خواهد شد که نهایتا به صدور مجوز منجر خواهد شد.
شتابدهنده ها پس از فرآیند فوق علاوه بر استانداردسازی میتوانند از حمایت های مرکز شتابدهی نوآوری ایران برخوردار شده و نهایتا به عنوان شتابدهنده دانش بنیان از .حمایت های دانش بنیانی برخوردار شوند